Bảng Giá

THUÊ XE 4 CHỖ

THÔNG TIN KM ĐƠN VỊ GIÁ (VND)
Thuê tháng 2.600  26 Ngày 20.000.000
Thuê ngày 100  1 Ngày 1.000.000
Ngoài giờ   1 Giờ 50.000
Vượt cây số   1 Km 5.000
Lưu đêm   1 Đêm 200.000
Chủ nhật & Ngày lễ 200 1 Ngày 1.200.000
Đường dài   Ngày Thỏa Thuận